Mundurowe Liceum Ogólnokształcące

Nauka trwa 3 lata i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie).

Mundurowe liceum ogólnokształcące to szkoła na podbudowie gimnazjum (8 klasowej szkoły podstawowej) lub zasadniczej szkoły zawodowej.

Ukończenie liceum ogólnokształcącego umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego, a po zdaniu egzaminu maturalnego, uzyskanie świadectwa dojrzałości umożliwiającego podjęcie nauki na studiach wyższych.

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

 1. Język polski
 2. Język angielski
 3. Historia
 4. Matematyka
 5. Wiedza o społeczeństwie
 6. Fizyka
 7. Biologia
 8. Chemia
 9. Geografia
 10. Informatyka
 11. Podstawy przedsiębiorczości

oraz

 • historia i społeczeństwo dla słuchaczy nierealizujących w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia,
 • przyroda dla słuchaczy nierealizujących w zakresie rozszerzonym przedmiotów geografia, biologia, chemia lub fizyka.

Szkoła realizuje program liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz przedmioty dodatkowe przygotowujące do pracy w służbach mundurowych:

– zarządzanie bezpieczeństwem – m. in. ustawowe zadania i uprawnienia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, postępowanie kwalifikacyjne do służb mundurowych, ochrona imprez  masowych,

 • techniki samoobrony i interwencji – m. in. obrony przed napastnikiem uzbrojonym i nieuzbrojonym, współdziałanie w obezwładnianiu napastnika,
 • wyszkolenie strzeleckie – m. in. obsługa broni, strzelanie z broni sportowej i bojowej,
 • podstawy ratownictwa – m. in. pierwsza pomoc przedlekarska, ochrona przeciwpożarowa, postępowanie w sytuacjach kryzysowych.

W ramach nauki w szkole słuchacze odbędą szkolenie przygotowujące kandydatów do pracy w służbach mundurowych (Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna) oraz odbędą szkolenie i  uzyskają zaświadczenie niezbędne do wykonywania zadań służby porządkowej i informacyjnej podczas imprez masowych.

Absolwenci liceum mogą kontynuować dalszą naukę w naszych szkołach policealnych lub w szkołach wyższych uzyskując kwalifikacje do wykonywania określonego zawodu albo aplikować o przyjęcie do służb mundurowych.