WYNIKI EGZAMINÓW Z SESJI STYCZEŃ 2020 oraz ich poprawa w sesji czerwiec 2020

SZANOWNI SŁUCHACZE!!!
W dniu 20 marca 2020 r. otrzymaliście w formie wiadomości SMS informację dot. wyników egzaminów sesji styczeń 2020 . Informacja ta zawiera tylko dane procentowe przez Was uzyskane. Dla przypomnienia  – forma pisemna ( test) min 50 % dla wyniku pozytywnego. Forma praktyczna  – min. 75 % dla wyniku pozytywnego.
Poniżej umieszczam  informację z OKE dot. przekazania wyników oraz składania deklaracji poprawkowych ( sposób oraz termin) dla sesji czerwiec 2020
Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 18 marca 2020 r.
dotycząca egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
przeprowadzonego w sesji styczeń – luty 2020 r. – Formuła 2017
( wyciąg z komunikatu)
Świadectwa oraz dyplomy i suplementy

Uprzejmie informuję, że – ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania
jednostek systemu oświaty – termin przekazania:
1) świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie – szkołom, placówkom lub centrom,
pracodawcom i zdającym
2) dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i suplementów – szkołom i zdającym
został określony w harmonogramie jako
do 31 marca. Okręgowe komisje egzaminacyjne
będą przekazywały Państwu szczegółowe informacje w tej kwestii i ustalały z dyrektorami
szkół sposób przekazania dokumentów.

Złożenie deklaracji do egzaminu przeprowadzanego w sesji czerwiec – lipiec 2020 r.
przez osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń – luty 2020 r.

Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację
ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec –
lipiec 2020 r.
do 31 marca br. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły albo do dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo
wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły
albo OKE.
 bialystok@certus.edu.pl             – adres mailowy szkoły

Wglądy do prac egzaminacyjnych

Ze względu na wprowadzony na terenie kraju stan zagrożenia epidemicznego, okręgowe
komisje egzaminacyjne nie mają obecnie możliwości przeprowadzania wglądów do
sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych (w części pisemnej – do zadań
i udzielonych odpowiedzi; w części praktycznej – do kart oceny oraz, w przypadku egzaminu
w modelu ‘d’ lub ‘dk’, dodatkowo do dokumentacji). Zdający, którzy chcieliby dokonać
wglądu, mogą od
20 marca br. przesyłać do OKE (na adresy podane na stronach internetowych
każdej komisji) stosowne wnioski, natomiast terminy wglądów zostaną wyznaczone przez
dyrektorów OKE
po wycofaniu stanu zagrożenia epidemicznego i powróceniu szkół
i placówek edukacyjnych do funkcjonowania w standardowym trybie.

dr Marcin Smolik
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej