TECHNIK ARCHIWISTA

Nauka trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie).

Absolwent szkoły jest przygotowany do:

 1. gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego,
 2. ewidencjonowania dokumentacji aktowej,
 3. opracowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych.

Przedmioty objęte programem nauczania: 

 1. podstawy przedsiębiorczości
 2. podstawy archiwistyki
 3. metody pracy w archiwum
 4. prawo archiwalne
 5. język obcy w archiwistyce
 6. prowadzenie archiwum i opracowanie materiałów archiwalnych

Absolwenci szkoły mogą podjąć pracę w:

 1. archiwach państwowych i niepaństwowych, gromadzących zasoby historyczne i bieżące,
 2. składnicach akt oraz archiwach zakładowych

oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie archiwizacji zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej