Mundurowe liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Kierunek dostępny w:

Białystok | Kraków | Rzeszów Wrocław |

Nauka trwa 3 lata i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie).

Mundurowe liceum ogólnokształcące to szkoła na podbudowie gimnazjum (8 klasowej szkoły podstawowej) lub zasadniczej szkoły zawodowej.

Ukończenie liceum ogólnokształcącego umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego, a po zdaniu egzaminu maturalnego, uzyskanie świadectwa dojrzałości umożliwiającego podjęcie nauki na studiach wyższych.

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

1) Język polski

2) Język angielski

3) Historia

4) Matematyka

5) Wiedza o społeczeństwie

6) Fizyka

7) Biologia

8) Chemia

9) Geografia

10) Informatyka

11) Podstawy przedsiębiorczości

oraz

historia i społeczeństwo dla słuchaczy nierealizujących w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia,

przyroda dla słuchaczy nierealizujących w zakresie rozszerzonym przedmiotów geografia, biologia, chemia lub fizyka.


Szkoła realizuje program liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz przedmioty dodatkowe przygotowujące do pracy w służbach mundurowych:

- zarządzanie bezpieczeństwem - m. in. ustawowe zadania i uprawnienia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, postępowanie kwalifikacyjne do służb mundurowych, ochrona imprez  masowych,

- techniki samoobrony i interwencji - m. in. obrony przed napastnikiem uzbrojonym i nieuzbrojonym, współdziałanie w obezwładnianiu napastnika,

- wyszkolenie strzeleckie - m. in. obsługa broni, strzelanie z broni sportowej i bojowej,

- podstawy ratownictwa - m. in. pierwsza pomoc przedlekarska, ochrona przeciwpożarowa, postępowanie w sytuacjach kryzysowych.

W ramach nauki w szkole słuchacze odbędą szkolenie przygotowujące kandydatów do pracy w służbach mundurowych (Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna) oraz odbędą szkolenie i  uzyskają zaświadczenie niezbędne do wykonywania zadań służby porządkowej i informacyjnej podczas imprez masowych.

Absolwenci liceum mogą kontynuować dalszą naukę w naszych szkołach policealnych lub w szkołach wyższych uzyskując kwalifikacje do wykonywania określonego zawodu albo aplikować o przyjęcie do służb mundurowych.