technik eksploatacji portów i terminali

Kierunek dostępny w:

Białystok Chełm Gdańsk | KłodzkoLegnica | Olsztyn Przemyśl | Rzeszów |  Wałbrzych | Wrocław |

Nauka trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie).

Absolwent szkoły jest przygotowany do:

1) planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali,

2) organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach,

3) organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków  w portach i terminalach,

4) prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

Przedmioty objęte programem nauczania:

1) podstawy przedsiębiorczości

2) podróżni w portach i terminalach

3) podstawy organizacji portów i terminali

4) transport w portach i terminalach

5) procesy magazynowe w portach i terminalach

6) język angielski w eksploatacji portów i terminali

7) język niemiecki w eksploatacji portów i terminali

8) obsługa podróżnych w portach i terminalach

9) obsługa magazynów

10) eksploatacja środków transportu

11) praktyka zawodowa

Absolwenci szkoły mogą podjąć pracę w:

1) centrach logistyczno - dystrybucyjnych, zakładach produkcyjnych prowadzących magazyny,

2) agencjach obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych,

3) terminalach osobowych i towarowych – lotniczych, samochodowych, portach morskich, śródlądowych i przystaniach promowych,

4) przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych na terenie wolnych obszarów celnych

oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie obsługi pasażerskiej i towarowej zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej