Opiekun osoby starszej

Kierunek dostępny w:

Chełm Głogów |  Kraków  | Kłodzko OlsztynPrzemyśl | Wrocław

Nauka trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie).

Absolwent szkoły jest przygotowany do:

1) rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,

2) rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą,

3) dobierania metod, techniki, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej,

4) udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności,

5) nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

Przedmioty objęte programem nauczania:

1) podstawy przedsiębiorczości

2) organizacja opieki nad osobą starszą

3) psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą

4) metodyka pracy opiekuńczej

5) język migowy

6) język obcy w pomocy społecznej

7) opieka i wsparcie osoby starszej

8) aktywizacja społeczna

9) praktyka zawodowa

 Absolwenci szkoły mogą podjąć pracę w:

1) zakładach opiekuńczo – leczniczych,

2) jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej dziennego pobytu,

3) całodobowych domach pomocy społecznej,

4) organizacjach działających na rzecz potrzebujących pomocy

oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie pomocy osobom starszym zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej.