Author Archives: certus

DEKLARACJA PRZESTĄPIENIA DO EGZAMINU BHP II rok sem 3. kwalifikacja MS.12

Szanowni słuchacze!

W załączniku jest do pobrania deklaracja przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji MS.12 – technik BHP.

Osoby deklarujące przystąpienie do egzaminu, proszone są o wydrukowanie deklaracji, jej wypełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły najpóźniej w terminie do 09 września 2019 r.

Deklaracje można przesłać w formie skanu drogą mailową na adres: legnica@certus.edu.pl

TERMINY ZJAZDÓW PSDIPO LEGNICA SEMESTR ZIMOWY ROK SZKOLNY 2019 / 2020

SZANOWNI SŁUCHACZE !

poniżej przesyłam terminy zjazdów PSDiPO w LEGNICA w semestrze zimowym roku szkolnym 2019/2020

 • WRZESIEŃ     28 – ( INAUGURACJA ); 29                        
 • PAŹDZIERNIK  12,13,19,20
 • LISTOPAD     9,10, 23,24
 • GRUDZIEŃ    7,8,21,22  
 • STYCZEŃ        11,12  18,19          

Dyrektor
PSDiPO w Legnicy

Technik eksploatacji portów i terminali

Nauka trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie).

Absolwent szkoły jest przygotowany do:

 1. planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali,
 2. organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach,
 3. organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków  w portach i terminalach,
 4. prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

Przedmioty objęte programem nauczania:

 1. podstawy przedsiębiorczości
 2. podróżni w portach i terminalach
 3. podstawy organizacji portów i terminali
 4. transport w portach i terminalach
 5. procesy magazynowe w portach i terminalach
 6. język angielski w eksploatacji portów i terminali
 7. język niemiecki w eksploatacji portów i terminali
 8. obsługa podróżnych w portach i terminalach
 9. obsługa magazynów
 10. eksploatacja środków transportu
 11. praktyka zawodowa

Absolwenci szkoły mogą podjąć pracę w:

 1. centrach logistyczno – dystrybucyjnych, zakładach produkcyjnych prowadzących magazyny,
 2. agencjach obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych,
 3. terminalach osobowych i towarowych – lotniczych, samochodowych, portach morskich, śródlądowych i przystaniach promowych,
 4. przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych na terenie wolnych obszarów celnych

oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie obsługi pasażerskiej i towarowej zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Nauka trwa 1, 5 roku i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie).

Absolwent szkoły jest przygotowany do:

 1. Oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,
 2. rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
 3. współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,
 4. organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedmioty objęte programem nauczania:

 1. podstawy przedsiębiorczości
 2. techniczne bezpieczeństwo pracy
 3. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 4. język angielski ukierunkowany zawodowo
 5. podstawy psychologii, socjologii i zarządzania
 6. użytkowanie komputera
 7. podstawy ergonomii i fizjologii pracy
 8. prawna ochrona pracy
 9. analiza i ocena zagrożeń
 10. podstawy mechaniki, konstrukcji i rysunku technicznego
 11. szkolenie i popularyzacja BHP
 12. praktyka zawodowa

Absolwenci szkoły mogą podjąć pracę w:

 1. zakładach pracy na stanowisku inspektora bhp zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej