TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Nauka trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie).
UPRAWNIENIA ROLNICZE DO ZAKUPU ZIEMI

Absolwent szkoły jest przygotowany do:

 • organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich,
 • planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym,
 • planowania i organizowania działalności agroturystycznej,
 • obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Przedmioty objęte programem nauczania:

 • podstawy przedsiębiorczości
 • działalność turystyczna na obszarach wiejskich
 • język obcy w turystyce
 • produkcja rolnicza
 • usługi agroturystyczne
 • obsługa turystyczna
 • prowadzenie produkcji rolniczej
 • usługi żywnościowe
 • usługi noclegowe
 • praktyka zawodowa

Absolwenci szkoły mogą podjąć pracę w:

 • podmiotach świadczących usługi turystyczne i hotelarskie (hotele, pensjonaty, ośrodki wczasowe, prywatne domy letniskowe)
 • biurach turystycznych, biurach obsługi ruchu turystycznego
 • instytucjach związanych z turystyką wiejską i rolnictwem
 • gospodarstwach agroturystycznych

oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie obsługi ruchu turystycznego na wsi, gospodarstwa agroturystycznego, ekologicznego gospodarstwa rolnego zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej

Świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej potwierdza posiadanie kwalifikacji rolniczych, co oznacza, że absolwent może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne.