OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Nauka trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie).

Absolwent szkoły jest przygotowany do:

 1. rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 2. rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą,
 3. dobierania metod, techniki, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej,
 4. udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 5. nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

Przedmioty objęte programem nauczania:

 1. podstawy przedsiębiorczości
 2. organizacja opieki nad osobą starszą
 3. psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
 4. metodyka pracy opiekuńczej
 5. język migowy
 6. język obcy w pomocy społecznej
 7. opieka i wsparcie osoby starszej
 8. aktywizacja społeczna
 9. praktyka zawodowa

Absolwenci szkoły mogą podjąć pracę w:

 1. zakładach opiekuńczo – leczniczych,
 2. jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej dziennego pobytu,
 3. całodobowych domach pomocy społecznej,
 4. organizacjach działających na rzecz potrzebujących pomocy

oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie pomocy osobom starszym zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej.