Opiekun medyczny

Nauka trwa 1,5 roku i odbywa się w systemie dziennym (piątek, sobota, niedziela)

Absolwent szkoły jest przygotowany do:

 1. rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 2. pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,
 3. asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 4. konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów,
 5. podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług w zakresie opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Przedmioty objęte programem nauczania:

 1. podstawy przedsiębiorczości
 2. opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 3. zdrowie publiczne
 4. zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 5. zarys psychologii i socjologii
 6. działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 7. język migowy
 8. język angielski zawodowy w ochronie zdrowia
 9. komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 10. zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
 11. działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 12. praktyka zawodowa

Absolwenci szkoły mogą podjąć pracę w:

 1. szpitalach,
 2. zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
 3. zakładach opiekuńczo – leczniczych,
 4. hospicjach i zakładach opieki terminalnej
 5. ośrodkach i domach pomocy społecznej
 6. niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej
 7. środowiskowych domach pomocy,
 8. fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych

oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej.