Technik eksploatacji portów i terminali

Nauka trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa tygodnie).

Absolwent szkoły jest przygotowany do:

 1. planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali,
 2. organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach,
 3. organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków  w portach i terminalach,
 4. prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

Przedmioty objęte programem nauczania:

 1. podstawy przedsiębiorczości
 2. podróżni w portach i terminalach
 3. podstawy organizacji portów i terminali
 4. transport w portach i terminalach
 5. procesy magazynowe w portach i terminalach
 6. język angielski w eksploatacji portów i terminali
 7. język niemiecki w eksploatacji portów i terminali
 8. obsługa podróżnych w portach i terminalach
 9. obsługa magazynów
 10. eksploatacja środków transportu
 11. praktyka zawodowa

Absolwenci szkoły mogą podjąć pracę w:

 1. centrach logistyczno – dystrybucyjnych, zakładach produkcyjnych prowadzących magazyny,
 2. agencjach obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych,
 3. terminalach osobowych i towarowych – lotniczych, samochodowych, portach morskich, śródlądowych i przystaniach promowych,
 4. przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych na terenie wolnych obszarów celnych

oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie obsługi pasażerskiej i towarowej zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej